ادعای کذب احمد الحسن و نخستین یار امام عصر(ع) از بصره
94 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرگزاری شبستان
تعداد شرکت کننده : 0

حجت الاسلام محمد شهبازيان در گفت و گو با خبرنگار حوزه مهدويت خبرگزاري شبستان با اشاره به روش تقطيع روايات براي اثبات ادعاي احمد بصري، گفت: گاهي فردي براي اثبات ادعاي خود به قسمتي از يك روايت اشاره مي كند كه در صورت بيان آن به صورت كامل و تمام دليلي بر ادعاي آنها نمي باشد. لذا تقطيع و برش زدن روايات از نمونه شگردهاي مدعيان دروغين است كه با اين عمل راهي براي ادعاي خود جستجو مي كنند.
وي با بيان اينكه احمد بصري نيز براي اهداف خود از اين شيوه استفاده كرده و برخي از ادله دعوت خود را با اين ترفند بيان مي كند، خاطرنشان كرد: اين درحالي است كه با روش تقطيع روايتي از امام علي(ع) آورده اند. با اين مضمون، عن علي .... الا و ان اولهم مي البصره؛ اميرالمومنين علي(ع) در خطبه ايي فرمودند: "نخستين ياران مهدي از بصره هستند."

حجت الاسلام شهبازيان اظهارداشت: معتقدان و پيروان احمد بصري در اين روايت، تصريح شده كه نخستين ياران مهدي(ع) از بصره مي باشند و احمد بن اسماعيل نيز متولد شهر بصره مي باشد. لذا اين روايت به او اشاره نموده است.

اين پژوهشگر مهدوي در نقد اين روايت ساختگي، تصريح كرد: در اين روايت نيز هيچ تصريحي بر نام احمد بصري ديده نمي شود و نمي توان ادعاي او را ثابت كرد اما نكته مهم تر اينكه اين روايت نمونه اي ديگر از تقطيعات صورت گرفته به دست احمد مي باشد كه ادامه آن را ذكر نكرده است.
وي ادامه داد: ظاهرا نخستين منبعي كه قبل از "بشاره الاسلام" اين روايت را با متن مذكور نقل كرده است، كتاب "الزام الناصب" است. اين كتاب را با عنوان "خطبه البيان" و از اميرالمومنين علي(ع) نقل مي كند. هر دو منبع نام افرادي را كه به عنوان يار مهدي در بصره ذكر شده است، علي و محارب آورده اند كه نه تنها دلالتي بر نام احمد ندارد بلكه دروغ گويي او را بيش از پيش بر ما آشكار مي كند.
حجت الاسلام شهبازيان با اشاره به روايت اصلي اين مساله، افزود: در روايت اصلي آمده است؛ الا و ان اولهم من البصره و آخرهم من الابدال فاما الذين من البصره فعلي و محارب و ...، نخستين ياران از بصره بوده و آخرين آنها از ابدال هستند و اما آن دو نفري كه از بصره هستند، نامشان علي و محارب است.
اين پژوهشگر مهدوي با بيان اينكه برخي از ياران احمد بصري پس از اين رسوايي كوشيده اند اين تقطيع را چنين توجيه كنند، گفت: پيروان بصري در مورد اين روايت معتقدند نخستين يار امام مهدي(ع) از بصره و نام او احمد است و در رواياتي به نام علي محارب (جنگجو) نامگذاري شده است... اين افراد نام علي را براي احمد انتخاب مي كنند و مي گويند: در اصل نام او علي نيز هست. چون علي نخستين وصي بود و احمد نيز نخستين وصي مي باشد. جنگجو نيز هست و رهبري لشكر مهدي را دارد.
وي با بيان اينكه اين توجيه غيرقابل پذيرش و بازي با الفاظ است، خاطرنشان كرد: همچنين منبع اصلي اين نقل كتاب "الزام الناصبگ و "بشاره الاسلام" است كه در آنها نام علي و محارب جداي از هم ذكر شده است و نمي توان اين دو نام را به صورت صفت و موصوف بيان كرد. همچنين در متن نقل شده از الزام الناصب عبارت اسم ذكر گرديده و امكان توجيه را از بين مي برد.
حجت الاسلام شهبازيان بااشاره به روايت قاطع در كتاب "الزام ناصب" اظهارداشت: در اين كتاب نيز عبارت به گونه اي است كه به هيچ عنوان محلي براي توجيه ياران احمد باقي نمي گذارد و تصريح دارد كه دو نفر در بصره از ياران مهدي هستند؛ نخستين ياران مهدي(ع) از بصره بوده و آن ها دو نفر هستند. نام يكي علي و نام ديگري محارب است.
اين پژوهشگر مهدوي ادامه داد: اين مطلب با توجه به نقل سيدبن طاووس از كتاب سليلي تاييد شده و در اين نقل نيز دو نفر به عنوان ياران حضرت مهدي(ع) ذكر شده اند: فرمود: نخستين ايشان از بصره و آخرينشان از يمامه است. پس حضرت علي(ع) نام هاي ياران مهدي(ع) را برده و حاضران يادداشت كردند و فرمود: دو نفر از بصره هستند.
وي با بيان اينكه استناد فرد توجيه كننده نيز به كتاب شيخ ابوالحسن مرندي با عنوان مجمع النورين است، گفت: اين فرد در كتاب خود چنين مي گويد: همانا نخستين يارانش از بصره و آخرينشان از ابدال هستند اما آن هايي كه از بصره هستند، علي محارب و طليق است.
حجت الاسلام شهبازيان تصريح كرد: همانگونه كه اشاره شد منبع اصلي اين متن خطبه منسوب به اميرالمومنين علي(ع) است كه منبع نقل اوليه اين خطبه با محتواي ديگر اسامي ياران حضرت مهدي(ع) كتاب الزام الناصب است.
اين پژوهشگر مهدوي با بيان اينكه كتاب "مجمع النورين" نيز اين خطبه را بدون سند و منبع و از ميانه كلام امام علي(ع) ذكر كرده است، افزود: درباره اين خطبه به گونه اي اشكال وارد است كه حتي صاحب كتاب بشاره الاسلام محتواي اين خطبه را قابل اعتنا ندانسته و در مقام مقايسه ميان بيان تعداد ياران امام عصر(ع) در كتاب دلايل الامامه و از امام صادق(ع) با اين خطبه از اميرالمومنين علي(ع) روايت امام صادق(ع) را ترجيح مي دهد.
وي ادامه داد: در نهايت توجيه اين فرد موجه و قابل قبول نيست و با توجه به عبارت منبع اصلي نقل خطبه يعني الزام الناصب و توجه متون ديگر به نقل اين منبع و همچنين عدم اعتبار و دقت صاحب كتاب مجمع النورين در بيان نشانه هاي ظهور اولويت با كتاب الزام الناصب است.
حجت الاسلام شهبازيان تاكيدكرد: بسيار عجيب است كه يكي از مبلغان احمد بصري در پاسخ به تمام اشكالات اين سخن واهي را بيان مي كند كه چون روايت تعدا كامل ياران مهدي را بيان نكرده است. نام احمد در اسامي ذكر نشده است و در روايت قبل يعني احمد بن مليح نام رهبرشان ذكر شده است كه سخيف بودن اين بيان ما را از پاسخ معذور مي دارد.